WWW.PLAATFOUTENCLUB.NL

NVPH 1306

NVPH 1306 – Sinte Servaes

Enkele plaatfouten en druktoevalligheden

versie 1 november 2017

In mijn bezit zijn een dertigtal plaatfouten en druktoevalligheden van NVPH-nr 1306.  Een deel daarvan is aantoonbaar plaatfout, bij een ander deel heb ik onvoldoende materiaal om vast te kunnen stellen of het hier om plaatfouten of druktoevalligheden gaat. Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor aanvullingen over en opmerkingen bij dit stuk van andere verzamelaars. Na de publicatie van de eerste versie van dit stuk hebbende heren  J. Smith en H.H. van de Swaluw dit verzoek serieus genomen door mij enkele aanvullingen toe te zenden, die hebben geleid tot de erkenning van meerdere nieuwe plaatfouten en de promotie van enkele druktoevalligheden tot plaatfout.In deze versie heb ik alle op- en aanmerkingen verwerkt die mij sinds de publicatie van de eerste versie in 2015 op de website van de VHF zijn toegezonden.
Onderstaand volgen eerst de plaatfouten. Daarna zal ik ook nog enkele foutjes de revue laten passeren, waarvan ik door gebrek aan materiaal nog niet heb kunnen constateren of dit daadwerkelijk plaatfouten zijn dan wel druktoevalligheden en ten slotte volgen nog enkele druktoevalligheden.

Nummering

Er zijn inmiddels vele nummeringen in omloop. Voor zover er al nummeringen in al dan niet officiële publicaties zijn opgenomen heb ik hieronder de toevoeging in een kolom onder de titel “Subnr” overgenomen. Zo wordt de toevoeging P, P1, P2 etc. gehanteerd door de NVPH. De toevoeging PM, PM1, PM2 etc. wordt gehanteerd in de Mast-catalogus. Binnen de wereld van plaatfoutverzamelaars wierp wijlen de heer R. Amse zich op als de archivaris van de plaatfoutverzamelaars. Onder zijn auspiciën is een enorme lijst opgesteld, die echter niet is genummerd (althans waarin alleen het NVPH-hoofdnummer is opgenomen). In dit stuk heb ik daartoe materiaal, dat uit zijn lijsten komt, aangeduid met de toevoeging AM1, AM2, AM3 etc. Daar waar ik geen eerdere literatuur heb gevonden over de fouten heb ik de plaatfouten subnr Plf1, Plf2, etc. gegeven en de druktoevalligheden en afwijkingen waarvan nog onbekend is of dit plaatfouten of druktoevalligheden zijn heb ik subnr Dtv1, Dtv2 etc. meegegeven.

Achtereenvolgens treft u het NVPHnr, het Subnr, het zegelnummer in het vel van 100 (voor zover bekend), het veldeel, het nummer van de drukgang, de coördinaten van de fout op het zegel de omschrijving van de fout en een foto met daarop de fout en één of meerdere markeringspijlen.

Plaatfouten

Na bestudering van enkele stroken van steeds 20 zegels (nrs 81 – 100 uit elk vel) van NVPH 1306, de Sinte Servaes-postzegel uit 1984 is mij opgevallen, dat er meerdere plaatfouten te zien zijn, welke in alle door mij onderzochte stroken en het ene vel dat in mijn bezit is voorkomen.

Het gaat om stroken van zowel de veldelen en drukgangseries L 1111 als ook R 1111.
Het vel met drukgangnr R 1111 bevat tevens de bekende plaatfout 1306PM op zegel nr 86.

Naar de officiële plaatfouten.

Naar de gevonden plaatfouten.

Naar de gevonden druktoevalligheden.

Naar de stroken.

 

Aanvullingen
Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor aanvullingen op deze publicatie. Gezien mijn bevindingen en het feit, dat ik bijvoorbeeld nog niet een heel linker vel heb kunnen onderzoeken, moet men aannemen, dat er nog veel meer plaatfouten te vinden zijn bij dit zegel. Ook zullen enkele van de druktoevalligheden in deze lijst alsnog plaatfouten blijken te zijn en zullen er ook nog plaatfouten in dit overzicht ontbreken.

Den Haag, 1 november 2017

Gijsbrecht K. Van Dommelen

Bestemd voor publicatie op de website van VHF, Verenigde Haagse Filatelisten en, indien gewenst, voor de Variant en de website van de Vereniging De Plaatfout en opname in de CD-rom-lijst opgesteld onder auspiciën van wijlen de heer R. Amse.

 

Copyright berust bij G.K. van Dommelen

 

Bronnen:
Amse overzicht van plaatfouten 2013
Mast Catalogus 2013
NVPH Catalogus 2015

 

Naar gepubliceerde pagina’s

Naar hoofdpagina

© 2022 WWW.PLAATFOUTENCLUB.NL

Thema door Anders Norén